O škole - Projekty

Podpora profesního a osobnostního rozvoje učitelů mateřských škol

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu pod názvem „PODPORA PROFESNÍHO A OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE UČITELŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL “, který je realizován v rámci výzvy č. 48 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

Příjemcem podpory je Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s., do projektu byly přizvány mateřské školy z Královéhradeckého a Pardubického kraje. Projekt bude realizován v období září 2014 – červen 2015.

Cíl projektu:

K základním cílům projektu patří rozvoj odborných a dále ale i sociálních a komunikačních kompetencí učitelů MŠ a vedoucích pracovníků MŠ a školských zařízení, jež svou implementací do praxe MŠ směřují k naplňování cílů RVP pro PV, a to v oblastech "Dítě a jeho psychika", "Dítě a jeho svět" a "Dítě a společnost", resp. v oblastech souvisejících s polytechnickým vzděláváním v předškolním věku.

Aktivity projektu:

KA1 - Výstupem KA1 je akreditace 7 kurzů DVPP učitelů MŠ, v rámci realizace IP je plánována realizace kurzů

KA2 - Zvyšování profesních kompetencí vedoucích/řídících pracovníků a učitelů prostřednictvím tuzemských a zahraničních stáží

KA3 - Podpora osobnostního a sociálního rozvoje učitelů MŠ

Přínos školám:

 

Informace o projektu: Mgr. Milena Liskovská Turková, zsnona@nonanmnm.com, 734 377 154

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR

Přesmosty

Projekt PŘESMOSTY si klade za cíl zlepšování vzdělávání v České republice a podporu žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. Projekt je financován z operačního programu: výzkum, vývoj a vzdělávání a potrvá v období od října 2017 do září 2020. Realizace projektu je na území celé České republiky.

Aktivity projektu PŘESMOSTY jsou zaměřeny pro samotné žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, rodiče těchto dětí, pedagogy škol a školských zařízení a pro širokou veřejnost.

Projekt Přesmosty a jeho realizace v MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s.

Cílem aktivity je vytvoření platformy pro setkávání rodičů - rodičovská fóra (RodFórky) ve všech krajích v ČR. Cílem je vytvoření komunikačního kanálu pro výměnu informací ve věci vzdělávání žáků se SVP a založení tradice pro „setkávání se“ za účelem zlepšování podmínek ve vzdělávání.

Stručný obsah projektu:

V rámci aktivity dojde k vytvoření platformy pro setkávání rodičů dětí CS - RodFórky (RF). V každém kraji vznikne jedna platforma (RodFórka) - lokální skupina rodičů, zapojená do celonárodní sítě. Projekt si klade za cíl vytvoření prostoru pro vyjadřování potřeb, postojů, obav, stereotypů, prostoru, kde mohou rodiče diskutovat o tématech souvisejících se vzděláváním svých dětí. Vznik platformy umožní školám i veřejnosti lépe porozumět potřebám CS a otevře prostor pro sdílení a spoluúčast žáků se zdravotním postižením na tvorbě inkluzívního prostředí.

Příklady inspirativní praxe

MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s. byla vybrána Českou školní inspekcí ke spolupráci v projektu Komplexní systém hodnocení – tvorba příkladů inspirativní praxe.
Cílem tvorby příkladů inspirativní praxe je konkrétně ilustrovat dosahování kvality v určitém kritériu České školní inspekce pro hodnocení škol, a inspirovat tak ostatní školy. Naše škola byla vybrána pro příklad inspirativní praxe v oblasti 1.3.  Škola funguje podle jasných pravidel, umožňujících konstruktivní komunikaci všech aktérů (vedení, pedagogové, rodiče) a jejich participaci na chodu školy.

Pedagog naší školy, Mgr. Milena Liskovská Turková, bude napomáhat odbornému garantovi projektu PhDr. Petře Bendové, Ph.D. při tvorbě dokumentu, který bude příkladem pro ostatní školy v oblasti zajištění optimálních personálních podmínek pro vzdělávání především v tom, jakým způsobem škola naplňuje dané kritérium.

Výsledný dokument příkladu inspirativní praxe bude zveřejněný na webových stránkách ČŠI. Přínosem účasti naší školy v tomto projektu bude poskytnutí vnějšího pohledu zprostředkovaný garantem.

Fyzioterapeutická místnost

Tato učebna vznikla díky našim sponzorům, kteří pomohli zakoupit vybavení a věnovali finanční hotovost na úpravu prostor. Učebna slouží především žákům s kombinovanými vadami, kteří mají velké problémy s hybností spasmaty. Pohyb a další fyzioterapeutické postupy léčí tělo i duši. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů ovlivňuje tato terapie funkce somatické i psychické.

Fyzioterapeutická místnost je vybavena hydromasážní vanou, speciálním hydraulickým zvedákem s otočným ramenem na manipulaci s nepohyblivými žáky a hydraulicky zdvihatelným lůžkem pro bazální terapii a cvičení žáků.

 

EU peníze školám

V září 2010 jsme podali žádost na projekt EU peníze školám. Naše žádost byla schválena a v lednu nám bylo připsáno 60% z dotačních prostředků. Ty byly použity na nákup interaktivní tabule a tří notebooků. Všichni pedagogičtí pracovníci se aktivně zapojili do vytváření výukových materiálů pro děti, které jsou využívány při výuce. Šablony jsou zpracovány na témata: části lidského těla, potraviny, živočichové, rostliny, sčítání a odčítání do 10ti, sčítání a odčítání do 20 ti, barvy, roční období, škola, rodina.

Ve škole jsme vytvořili sdílený server, na kterém jsou všechny výukové materiály, což umožňuje jejich využití současně na třídách i v interaktivní učebně. Výukové materiály máme v tištěné podobě, lze je kopírovat a používat na třídách v lavicích.

Z dalších 40 % dotace jsme dovybavili a zmodernizovali ICT vybavení školy. Děti jsou z práce na interaktivní tabuli a počítačích nadšeny. Těší se na hodiny v interaktivní učebně, tabule svojí velikostí umožňuje práci více dětí najednou, některé děti pracují s výukovým programem, jiné s magnety, další s popisovacími fixami, takže hodiny probíhají velmi aktivně, živě.

 

 

Kde nás najdete

NAPIŠTE NÁM