O škole - Projekty

Fyzioterapeutická místnost

Tato učebna vznikla díky našim sponzorům, kteří pomohli zakoupit vybavení a věnovali finanční hotovost na úpravu prostor. Učebna slouží především žákům s kombinovanými vadami, kteří mají velké problémy s hybností spasmaty. Pohyb a další fyzioterapeutické postupy léčí tělo i duši. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů ovlivňuje tato terapie funkce somatické i psychické.

Fyzioterapeutická místnost je vybavena hydromasážní vanou, speciálním hydraulickým zvedákem s otočným ramenem na manipulaci s nepohyblivými žáky a hydraulicky zdvihatelným lůžkem pro bazální terapii a cvičení žáků.

Těšíme se do školy

Projekt „Těšíme se do školy“ vznikl v roce 2000, kdy díky zastupitelům Nového Města nad Metují jsme získali uvolněné prostory po zrušené mateřské škole. Problém byl v tom, že nové prostory neodpovídaly potřebám žáků se zdravotním postižením. Především sociální zázemí. Toalety pro předškolní děti se během měsíce musely přestavět tak, aby vyhovovaly dětem s postižením. Tady patří velký dík panu Zilvarovi, který nám veškeré stavební úpravy provedl s tím, že teprve až potřebné finanční prostředky získáme, můžeme stavební práce uhradit. Vše se podařilo stihnout do začátku školního roku a díky sponzorům jsme měli školu nejen přestavěnou, ale i vybavenou potřebnými věcmi. Jenže jsme dlužili stále peníze panu Zilvarovi, takže jsme pomocí projektu „Těšíme se do školy" požádali o finanční podporu Konto bariéry a Nadaci Eurotel. Díky jejich pomoci jsme nejen uhradili první etapu stavebních úprav, ale v době dalších letních prázdnin se mohla uskutečnit druhá etapa - rozdělení velkých heren na menší třídy. Ale chyběla nám stále realizace třetí, nejdůležitější etapy - instalace výtahové plošiny, aby se naše škola stala bezbariérovou. Požádali jsme tedy o pomoc Českou televizi, redakci Adventních koncertů. A stalo neuvěřitelné – naše škola byla vybrána mezi čtyři zařízení, pro které byly toho roku Adventní koncerty pořádány. Díky České televizi a jejím divákům stačily získané peníze nejen na výtahovou plošinu, ale i na půdní vestavbu, kde vznikla dílna,ntak potřebná pro výuku školáků, a mohlo se uskutečnit také částečné zastřešení vstupu do školy.

Máme rádi zvířata

Název jednoletého programu: Integrace žáků se specifickými potřebami a žáků běžných základních škol.

Cíl programu:
Rozšířit spolupráci ZŠ speciální NONA, o.p.s. s běžnou základní školou v Novém Městě nad Metují formou společných setkávání, která proběhnou ve čtyřech na sebe navazujících etapách. Posílit integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků běžné ZŠ při společné akci mimo naše město (výlet), při sledování práce velkých pomocníků člověka – psů na naší zahradě i při vzájemné spolupráci ve známém prostředí školy a konečně i v městském zařízení v Novém Městě nad Metují.

Pěstovat tak u všech zúčastněných žáků potřebu vzájemné sounáležitosti, pomoci, tolerance, ohleduplnosti, porozumění a kamarádských vztahů.

Popis programu:
Program „Máme rádi zvířata“ je zaměřen na spolupráci žáků speciální školy a žáků 6.A ZŠ Komenského Nové Město nad Metují při různých aktivitách. Tento program bude svým obsahem přispívat i k rozvoji environmentální výchovy žáků v oblasti rozvoje kladného vztahu ke zvířatům, ochraně zvířat a správné péče o ně.

Program bude probíhat v pěti navazujících etapách, každá etapa bude společným setkáním. Vždy bude plněn určený výchovný cíl.

1. etapa (setkání) – květen 2008: Společný výlet do ZOO v Liberci

Zúčastnění žáci ZŠ speciální NONA se svými zdravými kamarády absolvují výlet autobusem s tímto cílem:
• vzájemné poznání a navázání vztahů
• pomoc zdravotně postiženým při cestování autobusem (vozíčkáři)
• společná procházka v ZOO, pozorování a poznávání exotických zvířat
• upozornit na správné chování ke zvířatům a nutnost jejich ochrany (environmentální výchova)
• překonávat přírodní překážky a zvládnout chůzi na delší vzdálenost
• při jednotlivých činnostech budou zdravé děti pomáhat zdravotně postiženým kamarádům (pomoc při jídle, nesení baťůžků, při hygieně, při chůzi)
• vzájemně rozvíjet komunikaci ve skupině

2. etapa (setkání) – září 2008: Společné setkání na Zahradě NONA „Pes je náš kamarád“

Tentokrát děti společně poznají jak, kdy a kde psi lidem pomáhají. Akce se zúčastní psi se svými cvičitelkami, které provádějí v ZŠ spec. NONA pravidelně canisterapii. Dále se děti seznámí s prací speciálně vycvičeného vodícího psa, který je nenahraditelným pomocníkem pro slepé osoby. Svou ukázkou přispějí i policisté se svými psy, kteří pomáhají při pátrání a vyhledávání například ztracených dětí apod.

3. etapa (setkání) – říjen 2008: Společné výtvarné dílny „Co jsme všechno viděli“

Žáci obou škol se sejdou v prostorách ZŠ speciální NONA. Společně budou plnit úkol: jakoukoliv výtvarnou technikou vyjádřit zážitky z předchozích dvou setkání. Co společně prožili v ZOO, co na ně nejvíce zapůsobilo. Určitě se jim také podaří vyjádřit, jak na ně zapůsobilo setkání se cvičenými psy a jaký si k nim vytvořili vztah. Cílem výtvarné dílny je opět vzájemná pomoc, spolupráce, motivace a ocenění dobré práce a samozřejmě radost žáků z vytvořených prací.

Vytvořená dílka budou následně použita při čtvrté etapě programu v měsíci listopadu jako materiál pro prezentaci žáků obou škol a celého projektu.

4. etapa (setkání) – listopad 2008: Instalace výstavy výtvarných prací žáků obou škol a její vernisáž

Společné dokončení celého projektu vyvrcholí instalací výstavy výtvarných prací žáků ve vstupních prostorách novoměstské radnice a její vernisáží. Výtvarná dílka budou vyjádřením společného cíle projektu – integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zdravých dětí, které si pomáhají a jsou dobrými kamarády. A v jejich životě mají mít místo i zvířata, o která se budou umět starat a chránit je.

Na vernisáž výstavy budou pozváni žáci obou škol, zástupci MěÚ v Novém Městě nad Metují, odboru školství KÚ Hradec Králové, tisku a další přátelé ZŠ speciální NONA. Výstava bude díky svému umístění přístupna i široké veřejnosti.

Dne 12.11.2008 vyšel článek v Náchodských novinách, který si může přečíst na následujícím odkazu - článek.

 

Domeček plný koleček

K poskytování  kvalitní výchovy a vzdělávání pro děti s  těžkým mentálním a kombinovaným postižením je třeba zajistit odpovídající a kvalitní kompenzační pomůcky.

Aby mohlo množství kompenzačních pomůcek dobře a co nejdéle pomáhat našim žákům, je třeba se o ně dobře starat a vhodně ukládat. Proto byla vypracována studie přístřešku, který by splňoval naše požadavky a korespondoval se stávajícím přístřeškem vstupních prostor školy a výtahové plošiny. Oslovili jsme firmy, které by provedly realizaci přístřešku. Podali jsme projekt s žádostí o grant na Nadaci O2.

S napětím jsme čekali na výsledky výběrového řízení. A byli jsme velice rádi, když nám přišla z Nadace O2 zpráva, že máme přijet do Prahy na slavnostní podepisování darovacích smluv. Přijeli jsme do Kongresového centra z různých zařízení a organizací z celé republiky. A nikdo zatím netušil, kolik peněz komise Nadace O2 komu přidělila. Bylo to krásné a inspirativní setkání a v poslední fázi i velice radostné. Přivezli jsme domů symbolický šek na 300 000 Kč.

Díky Nadaci O2, která naší škole darovala potřebné finanční prostředky, jsme mohli na jaře 2009 „Domeček plný koleček“ nechat postavit. 

Snoezelen

V lednu 2012 jsme dokončili realizaci psychorehabilitační místnosti snoezelen. Díky této místnosti může škola nabídnout další terapii, která usnadňuje dětem vnímání a učení.

Není jednoduché pracovat s dětmi, natož pak s dospělými, kteří nereagují takzvaným „normálním způsobem“. Nevíme a neumíme přesně zjistit, co ve skutečnosti člověk s těžkým mentálním postižením vnímá, jak přemýšlí, co cítí, a zda je pro něj důležité to, co je důležité pro nás zdravé. Tento fakt v našem životě nezměníme. Ovšem co je stejné pro život každého člověka, je dostatek všemožných podnětů. Díky nim rosteme, vyvíjíme se a měníme. Toto umožňuje Snoezelen díky podnětnosti prostředí, která je mnohem vyšší než v prostředí běžném. Multismyslovost je zde vytvořená uměle a individuálně. Cílem Snoezelenu je vytvoření prostředí, které je naprosto odlišné, zážitkové, neočekávané, prostředí, které dokáže vyřešit konkrétní a individuální problémy člověka.

Snoezelen – kombinace dvou holandských slov – snuffelen – cítit, čichat a doezelen – dřímat, pospávat, pobývat, relaxovat. Je zde nesčetně podnětů smyslových – zrakových, sluchových, čichových, hmatových. Jde tedy o rozvoj primárních smyslů a percepce.

Principem je vytvoření bezpečného stimulujícího prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru a smyslové podněty. Prostředí plní funkci relaxační (cílem je celkové uvolnění navozené teplem, vůní, hudbou, tlumeným osvětlením ad.), poznávací (klientům umožňuje např. přemisťovat se, lézt, houpat se, schovávat se, objevovat), interakční (stimuluje a vybízí k aktivitě, např. spustit masážní stroj, zhasnout).

Metodu snoezelen lze označit jako terapii, sloužící pro podporu vnímání, relaxace, rozvíjí představivost, navazuje a upevňuje sociální vztahy a komunikaci. V edukačním procesu slouží také jako podpůrné pedagogické opatření, zprostředkovává základní zkušenosti těla, rozvíjí motoriku, podporuje rozvoj v oblasti vnímání, poznávání a emocionality. Zároveň může sloužit jako nabídka pro trávení volného času, ke zklidnění a k relaxaci.  Umožňuje vystoupit z běžného prostředí do bezpečných prostor, kde může klient dobrovolně využít nabízených smyslových podnětů a kde „se nic nemusí a vše je dovoleno“.

Účinky                                                                                                                                         

Pobyt v prostorách snoezelenu  efektivně působí na zdraví klienta, uvolňuje, uklidňuje, odstraňuje strach, vnitřně člověka organizuje, vyvolává pocity jistoty, ale současně aktivuje, probouzí zájem, řídí a uspořádává podněty a nové zkušenosti.

Cíle koncepce Snoezelenu:
-rozvoj vnímání, emocionality, poznávání, komunikace a motoriky
-rozvoj seberegulace a harmonizace osobnosti
-změny v pozornosti a koncentraci dítěte
-pokles agresivního chování
-posilování rovnováhy mezi uvolněním a aktivací jedince
-pozitivní socializace a integrace v sociálních strukturách

Čím větším počtem smyslů se vtiskne nějaká představa do duše, tím jistěji se s ní seznamujeme a pevněji si ji podržíme“ Jan Amos Komenský

 

Kde nás najdete

NAPIŠTE NÁM